Skoči na sadržaj

Јавна набавка бр. 258/2015

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 258/2-2015 од 10.03.2015. године, наручилац објављује:
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
 
1. За јавну набавку добара – Намирнице за припремање хране, по партијама, ЈН број 258/2015