Скочи на садржај

Јавна набавка бр. 151/2015

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 151/2-2015 од 10.02.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

  1. За јавну набавку добара-Електричне енергије

     Назив и ознака из општег речника набавке:

     09310000 – Електрична енергија