Skoči na sadržaj

Јавна набавка бр. 300/2015

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 300/2-2015 од 18.03.2015. године, наручилац објављује:
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
 
За јавну набавку добара- Материјал за образовање, дидактички, играчке, канцеларијски, обликован по партијама