Skoči na sadržaj

Јавна набавка бр. 182/2015

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 182/2-2015 од 19.02.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

  1. За јавну набавку добара-Материјал за одржавање хигијене